Продукция

Условия и положения

VISPĀRĪGĀ DATU AIZSARDZĪBAS REGULA 
UN IBC PRINT BALTIC SIA PRIVĀTUMA POLITIKA

No 2018. gada 25. maija Eiropas Savienībā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas nosaka prasības fizisko personu datu aizsardzībai, apstrādei un apritei, ka uzņēmumi personu datus turēs drošībā un neizplatīs trešajām pusēm.

“IBC PRINT BALTIC” SIA Datu aizsardzības sistēma nodrošina atbilstošus pasākumus, lai mūsu klienti un darbinieki var paļauties uz drošu personas datu apstrādi un uzglabāšanu.

Personas datus apstrādājam, rūpīgi ievērojot virkni skaidri definētu pamatprincipu, kas maksimāli nodrošina tiesiskumu, godīgumu un pārskatāmību. Mēs augstu vērtējam Jūsu uzticēšanos mūsu interneta veikalam, tādēļ apņemamies apstrādājot reģistrācijas datus ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

“IBC PRINT BALTIC” SIA

PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS
KLIENTIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

Informācija par Jūsu datu pārzini

IBC PRINT BALTIC SIA, reģistrācijas numurs: 40103766505, juridiskā adrese: Šampētera iela 36, Rīga, LV-1046.

Nepieciešamības gadījumā sazinaties pa tālruni: +371 20424631 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi: office@printgroup.lv

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus.

Kādi personas dati tiek apstrādāti un kādā nolūkā tos izmantojam?

Mēs izmantojam sekojošus Jūsu datus – Vārds, Uzvārds, personas kods, Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs (ja tads ir nepieciešams rēķinu izrakstīšanai),  adrese, pilsēta, novads, pasta indekss, tālrunis, e pasts. Dati tiek izmantoti, lai pilnvērtīgi spētu nodrošināt pasūtījuma vai preces noformēšanu uz Jūsu norādīto adresi. Pēc Latvijas Republikas likumdošanas par grāmatvedību un piegādes informācijas nodrošināšanu, tiek izveidots un izsūtīts eletronisks rēķins.

Vai Jūsu dati tiek nodoti trešajām personām?

Maksājuma izpildei nepieciešamie dati tiek nodoti pilnvarotajam apstrādātājam Venipak, Latvijas pasts AS, Swedbank AS un www.paysera.com .Trešajām personām tiek nodoti dati par Jūsu Vārds, Uzvārds, Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs (Ja tāds ir nepieciešams) Personas kods, Adrese, telefons.

Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams IBC PRINT BALTIC SIA un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus. Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Kāda ir Jūsu datu drošība un kādiem nolūkiem mēs izmantojam Jūsu personas datus?

Personas dati tiek glabāti šifrētās datu bāzēs, kas atrodas uz mūsu sadarbības partnera droši izveidota mākoņdatu servera.

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, tel. numuru, e-pasta adresi, personas kodu un citiem datiem. SIA „ IBC PRINT BALTIC” ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā informācijas izsūtīšana, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem, esot klientam tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Klients nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu un paroli). Klienta rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska vai juridiska persona), kurai ir piešķirta šāda pieeja.

Klients ir atbildīgs par visām darbībām no viņa reģistrētā lietotāja konta un paša ievietoto informāciju, kā arī par paroles un lietotāja konta konfidencialitāti.

Klients nedrīkst veikt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA „IBC PRINT BALTIC” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.

SIA „IBC PRINT BALTIC” veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu.

SIA „ IBC PRINT BALTIC” apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ SIA „IBC PRINT BALTIC” ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus SIA „IBC PRINT BALTIC” apstrādās, lai izpildītu pasūtījumus, palīdzētu SIA „IBC PRINT BALTIC” uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē, nodrošinātu klientam informāciju par SIA „IBC PRINT BALTIC” produktiem un pakalpojumiem, pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām nav attiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

  1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
  2. personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;
  3. valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošās iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
  4. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vai maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotāju reģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai iznīcināsim.

Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana.
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos.
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī to atsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairs attiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēt tādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojas uz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgai datu apstrādei.

Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītu informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā ( http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

Papildus vēlamies informēt Jūs par galveno normatīvo akta prasībām attiecībā uz personas datu apstrādi-Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījuma dokumentā (rēķinā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.

Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

  1. savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;
  2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;
  3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;
  4. tīmekļa vietnē www.iepakojums.lv, izmantojot sīkdatnes (cookies);
Спасибо!

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время

whatsapp

Мы используем файлы куки, чтобы обеспечить оптимальное использование и функциональность сайта. Нажимая «Я согласен», вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.

×